☰ Menu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
Grafika zawierająca herb Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Spis kontroli w 2017 roku

 

Lp. Data Instytucja kontrolująca Zakres kontroli
1 12.01.2017 Państwowa Inspekcja Pracy Szczecin  
2 19.01.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń, przestrzeganie reżimu p/epidemiologicznego, przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w Pracowniach Endoskopowych
3 25.01.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń Sterylizacji Centralnej, przestrzegania reżimu p/epidemicznego, przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych
4 26.01.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń bloków operacyjnych, przestrzegania reżimu p/epidemicznego, przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych
5 20.02.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola dotycząca oceny szpitala w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych w SPSK1
6 23.02.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+)
7 27-28.02.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin  
8 10.03.2017 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kontrola dotyczyła oceny gospodarki składnikami krwi i krwiolecznictwa za okres od 14.04.2016 do 10.03.2017
9 13.03.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola interwencyjna w związku z otrzymanym raportem wstępnym o podejrzeniu ogniska epidemiologicznego (czynnik chorobotwórczy Pseudomonas aeruginosa oporny na karbanapemy) w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
10 17.03.2017, 24.03.2017 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ochrony radiologicznej
11 20.03.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin  
12 20.03.2017 PSSE w Policach  
13 20-27.03.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Z zakresu Epidemiologii: Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń, przestrzeganie reżimu p/epidemiologicznego, przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych;
Z zakresu Higieny Komunalnej: postępowanie z bielizną czystą i brudną, postępowanie z odpadami komunalnymi i medycznymi, postępowanie ze zwłokami, procedury dotyczące wyżej wymienionych postępowań;
Z zakresu Higieny Pracy: orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy, pomieszczenia pracy i higieniczno-sanitarne, gospodarka odzieżą i obuwiem roboczym, ocena ryzyka zawodowego, czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy.
14 28.03.2017 PSSE w Policach Przeprowadzono kontrolę sanitarną interwencyjną Kliniki Neonatologii, w związku z pisemnym zgłoszeniem w dniu 24.03.2017 wystąpienia ogniska epidemiologicznego
15 28.03.2017 PSSE w Policach Kontrola sanitarna pomieszczeń na terenie Kliniki Neonatologii
16 29.03.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola w związku z otrzymanym raportem końcowym z wygaszenia ogniska epidemicznego (czynnik chorobotwórczy Pseudomonas aeruginosa oporny na karbapenemy) w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
17 13.04.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola w związku z otrzymanym raportem wstępnym o wystąpieniu ogniska epidemiologicznego (czynnik chorobotwórczy Clostridium difficite) w Kl. Hematologii
18 13.04.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola w związku ze zgłoszeniem telefonicznym na wydobywający się zapach palonych papierosów z gabinetów lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (budynek H)
19 13.04.2017 RCKiK w Szczecinie Kontrola pracy Pracowni Serologii Transfuzjologicznej SPSK1
20 04.05.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola interwencyjna w związku z otrzymanym raportem końcowym z wygaszania ogniska epidemiologicznego (czynnik chorobotwórczy Clostridium difficile) w Kl. Hematologii w SPSK1 PUM ul.Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie
21 15.05.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu wstępnego o wystąpieniu ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii - czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL (+)
22 16.05.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń, przestrzeganie reżimu p/epidemiologicznego, przestrzegania procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych
23 17-18.05.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Bieżący stan sanitarno-higieniczny i techniczny pomieszczeń, przestrzeganie reżimu p/epidemicznego oraz postępowanie z bielizną czystą i brudną a także z odpadami komunalnymi i medycznymi
24 24.05.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemiologicznego w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego - Oddział Niemowlęcy - czynnik chorobotwórczy Rotawirusy
25 26.05.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola w związku z wygaszeniem ogniska epidemicznego w Centrum Leczenia Uazów Wielonarządowych - czynnik chorobotwórczy Klebsiella oneumonicae ESBL(+)
26 31.05.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola w związku z wygaszeniem ogniska epidemicznego w Kl. Pediatrii, Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego - Oddział Niemowlęcy - czynnik chorobotwórczy Rotawirusy
27 07.06.2017 PSSE w Policach Kontrola dotyczyła oceny gospodarki składnikami krwi i krwiolecznictwa w Kl. Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii w okresie od 13.09.2016 do 07.06.2017
28 07.06.2017 RCKiK w Szczecinie Kontrola dotyczyła oceny gospogarki składnikami krwi i krwiolecznictwa za okres od 13.09.2016r. do 07.06.2017r. w Kl. Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii oraz w Szpitalnym Banku Krwi
29 29.06.-07.07.2017 Zachodniopomorski NFZ Weryfikacja prawidłowości realizacji umów: Nr 16-00-00908-16-09/02-01-11-222 obowiązującej w 2016 roku i Nr 16-00-00908-17-15/02-01-11-222 obowiązującej w 2017 roku w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
30 03.07.2017 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny środowiska - wody do spożycia
31 04.07.2017 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. stanu higienicznego obiektów służby zdrowia oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytonionowych
32 20-21.07.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii - czynnik chorobotwórczy Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa oporny na karbapenemy
33 21.07.2017 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot.: stanu higienicznego obiektów służby zdrowia oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
34 25.07.2017 PSSE w Policach Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu wstępnego o wystąpieniu ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych - czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL
35 29.08.2017 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacji Wykształcenia kadry zatrudnionej w aptece oraz warunków dla przyjmowania studentów farmacji i farmaceutów pragnących robić specjalizację
36 05.09.2017 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot.: stanu higienicznego obiektów służby zdrowia i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
37 19.09.2017 POLTRANSPLANT Kontrola Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku dotycząca spełnienia: warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności jako jednostka pobierająca komórki i tkanki oraz warunków wymaganych do uzyskania pozwolenia na przeszczepienie komórek i tkanek
38 27.09.2017 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemiologicznego w CLUW - czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL
39 28-29.09.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz - 300GHz
40 05.10.2017 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot.: stanu higienicznego obiektów służby zdrowia w Klinice Neonatologii
41 09.10.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecin Kontrola na wniosek strony w celu wydania opinii sanitarnej o spełnieniu wymogów jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
42 21.08.-09.10.2017 Ministerstwo Zdrowia Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (obowiązującej od 01.01.2014r. ze zmianami) w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń: leczenie zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych i pniowych
43 01.08.-11.10.2017 Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy ze środków publicznych oraz wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym i Skarbu Państwa w 2015r.
44 16.10.2017 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+)
45 20.10.2017 PSSE w Policach Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot.: stanu sanitarno-higienicznego obiektów służby zdrowia i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
46 24.10.2017 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+)
47 14.11.2017 RCKiK w Szczecinie Kontrola Kl. Pediatrii i Onkologii Dziecięcej w związku z niepożądanym zdarzeniem dotyczącym przetoczenia ubogoleukocytarnego i napromieniowanego koncentratu krwinek płytkowych
48 15.11.2017 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
49 15.11.2017 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem niewłaściwego postępowania przy poborze krwi oraz nieprzestrzegania procedur higieniczno-sanitarnych dotyczących mycia i dezynfekcji powierzchni w gabinecie zabiegowym Kl. Pediatrii, Endokrynologii, diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
50 20.11.2017 MZ Kontrola jakości świadczeniodawców etapu diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy wykonywanej w ramach zadania pn. Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, kontrolowana jednostka - Zakład Patomorfologii
51 30.11.2017 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku z otrzymanym raportem końcowym z wygaszenia ogniska epidemiologicznego czynnik chorobotwórczy Klebsiella pneumoniae ESBL(+) w Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
52 04.12.2017 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem zakończenia ogniska epidemiologicznego w Kl. Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii, Oddział Hematologii Dziecięcej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B
53 22.12.2017 PSSE w Szczecinie Kontrola w związku ze zgłoszeniem wystąpienia ogniska epidemiologicznego w Kl. Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych przez biologiczny czynnik chorobotwórczy - Clostridium difficile produkujące toksynę A/B

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sławomir Rauchfleisch
(2017-03-22 15:47:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Rauchfleisch
(2018-06-01 13:16:43)
 
liczba odwiedzin: 2593465

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X