☰ Menu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wtorek 17.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut prawny

Treść jednolita uwzględniająca zmiany dokonane:

 • Uchwałą Nr 30/2020 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2020 r.

 

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1

IM. PROF. T. SOKOŁOWSKIEGO PUM W SZCZECINIE

 

 

ROZDZIAŁ l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie, zwany dalej „Szpitalem" jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia nr 17/98 z dnia 11.12.1998 r. w sprawie przekształcenia państwowego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
 2. Organem założycielskim Szpitala jest Pomorski Uniwersytet Medyczny, zwany dalej „Uczelnią".
 3. Pełna nazwa Szpitala brzmi: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof.
  T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie.
 4. Skrócona nazwa Szpitala brzmi: SPSK-1.
 5. Siedzibą Szpitala jest Szczecin.
 6. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2

Szpital działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (t.j. z 2008 r., Dz U  Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223
  z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 5. innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 6. niniejszego statutu.

 

§3

Szpital ma prawo posługiwania się chronioną prawnie pieczęcią o treści pełnej:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, tel. 0(91) 425-30-02, fax 0(91)425-30-01 która może być uzupełniana w zależności od potrzeb m.in. nazwą komórki organizacyjnej, adresem, numerem REGON, numerami telefonicznymi i faxowymi.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE l ZADANIA SZPITALA

 

§4

 1. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia
 2. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
 3. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego j inne podmioty.
 4. Dodatkowo Szpital realizuje zadania obronne wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§5

Szczegółowe zasady realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, zasady udostępniania komórek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Szpitalem.

 

§6

 1. Do zadań Szpitala należy w szczególności:
 1. udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne Szpitala,
 2. udział w realizacji zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych Uczelni oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
 3. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
 4. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia,
 5. prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę zdrowotną
 1. Szpital może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności Szpitala.
 2. Szpital może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 2, za zgodą Senatu Uczelni.

 

§7

 1. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 nie może w szczególności ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych, udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

RODZAJE l ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§8

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1.  opieki stacjonarnej,
 2.  opieki ambulatoryjnej,
 3.  diagnostyki,
 4.  profilaktyki zdrowotnej,
 5.  promocji zdrowia.

 

§9

 1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital, nieuregulowane w ustawie wskazanej w §2 lit. a lub w niniejszym statucie określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala.
 2. Rada Społeczna przedstawia Dyrektorowi Szpitala wnioski i opinie dotyczące regulaminu organizacyjnego.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZPITALA

 

§10

 1. Organem jednoosobowym Szpitala jest dyrektor:
 2. Organami kolegialnymi Szpitala jest:
 1. Rada Społeczna
 2. Rada Klinicystów

 

§11

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem kierującym i zarządzającym Szpitala oraz reprezentującym Szpital na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Dyrektora należą sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa dla innych organów.
 3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Dyrektor jest pracodawcą i przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

 

§12

 1. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
  1. organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający osiągnięcie celów oraz realizację zadań statutowych Szpitala,
  2. należyta gospodarka mieniem własnym lub przekazanym Szpitalowi w użytkowanie,
  3. prowadzenie polityki kadrowej Szpitala, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Szpitala,
  5. należyte gospodarowanie środkami finansowymi i rzeczowymi pozostającymi
   w dyspozycji Szpitala,
  6. współpraca z organizacjami związkowymi i zawodowymi działającymi na terenie Szpitala.
 2. Z Dyrektorem Szpitala nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy
  o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną Rektor PUM.
 3. Dyrektorowi Szpitala przysługuje prawo do przedstawiania Senatowi i innym organom kolegialnym Uczelni, opinii i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji organu założycielskiego a wywołujących skutki w sferze związanej z zarządzaniem Szpitalem, na warunkach i w trybie określonym w statucie Uczelni.
 4. (uchylony)
 5. (uchylony)
 6. (uchylony)
 7. Dyrektor Szpitala posiada prawo wnioskowania do Rektora w sprawie utworzenia nowego oddziału, bądź innej jednostki Szpitala w trybie przewidzianym dla zmiany niniejszego statutu.
 8. Dyrektor Szpitala w sprawach określonych w Rozdziale II niniejszego statutu, a także innych o znaczeniu strategicznym dla jednostki, którą kieruje, współpracuje bezpośrednio z Rektorem, Prorektorem ds. Klinicznych, Dziekanem Wydziału oraz Kanclerzem Uczelni.

 

§13

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Uczelni oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

 

§14

 1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uczelni.
 2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Rektora PUM.

 

§15

W skład Rady Społecznej wchodzą:

 1. jako przewodniczący - przedstawiciel Rektora Uczelni,
 2. jako członkowie:
 1. przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
 2. przedstawiciel wojewody,
 3. przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa,
 4. przedstawiciel okręgowej izby lekarskiej,
 5. przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych,
 6. osoby powołane przez Senat - w liczbie nie przekraczającej 5 osób.

 

§16

 1. Do zadań Rady Społecznej należy:
 1. przedstawianie Rektorowi i Senatowi Uczelni wniosków i opinii w sprawach:
 1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego o wartości powyżej 120 tyś. zł, lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego o wartości powyżej 200 tyś. zł,
 2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 3. przyznawania Dyrektorowi nagród,
 4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
 5. regulaminu organizacyjnego.
 1. przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
 1. planu finansowego i inwestycyjnego,
 2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
 3. kredytów bankowych lub dotacji,
 4. podziału zysku,
 1. (uchylony)
 2. (uchylony)
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające
  ze świadczeń Szpitala z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
  1. Realizacja poszczególnych inwestycji przewidzianych planem inwestycyjnym nie wymaga opinii Rady Społecznej.

 

§ 17 

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
 2. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek organów określonych w § 15 pkt 2 ppkt a-e w stosunku do ich przedstawicieli.
 3. (uchylony)

 

§ 18 

Od uchwały Rady Społecznej, Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do organu założycielskiego.

 

§ 19 

 1. Rada Klinicystów jest organem pomocniczym i doradczym Dyrektora Szpitala.
 2. Rada Klinicystów składa się z kierujących jednostkami organizacyjnymi działalności medycznej wchodzących w skład Szpitala.
 3. Rada Klinicystów Wybiera Naczelnego Lekarza Szpitala. Naczelnym Lekarzem Szpitala może zostać jedynie członek Rady Klinicystów, który nie jest zatrudniony na umowę
  o pracę oraz inną umowę cywilnoprawną w innym szpitalu. Naczelny Lekarz Szpitala traci mandat w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej w innym szpitalu.
 4. Kadencja Naczelnego Lekarza Szpitala trwa trzy lata. Nie można pełnić funkcji Naczelnego Lekarza Szpitala przez więcej niż dwie kadencje.
 5. Pierwsze posiedzenie Rady Klinicystów zwołuje Rektor Uczelni. Następne posiedzenia Rady Klinicystów zwołuje Naczelny Lekarz Szpitala - minimum 1 raz w kwartale.
 6. Rada Klinicystów działa w oparciu o zaopiniowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Rektora regulamin.
 7. Do zadań Rady Klinicystów należy przedstawianie Dyrektorowi Szpitala opinii w sprawach:
 8. związanych z przekształcaniem lub likwidacją Szpitala,
 9. związanych z realizacją organizowania pracy Szpitala umożliwiających wykonanie zadań i celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

 

§ 20 

Strukturę organizacyjną tworzą:

 1. jednostki organizacyjne działalności medycznej:
 1. kliniki,
 2. oddziały kliniczne,
 3. oddziały,
 4. pododdziały,
 5. zakłady,
 6. poradnie,
 7. pracownie.
 1. jednostki organizacyjne działalności ekonomiczno - administracyjnej i technicznej,
 2. jednostki organizacyjne związane z prowadzoną przez Szpital działalnością.

 

§ 21 

Struktura organizacyjna Szpitala stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

 

§ 22 

 1. Jednostkami organizacyjnymi działalności medycznej, o których mowa w §20 pkt. 1 lit. a-e, kierują lekarze kierujący, którymi mogą być nauczyciele akademiccy, których Rektor powołał do funkcji kierowników jednostek organizacyjnych uczelni, z zastrzeżeniem §221.
 2. Dyrektor bierze udział w postępowaniu mającym na celu powołanie kierownika kliniki, oddziału klinicznego albo zakładu na zasadach określonych w statucie Uczelni.
 3. Nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z lekarzem kierującym jednostką organizacyjną działalności medycznej Dyrektor szpitala uzgadnia z Rektorem.
 4. Lekarz kierujący jest odpowiedzialny za działalność podlegającej mu jednostki organizacyjnej.

 

§221

Dyrektor w uzgodnieniu z Rektorem może zatrudnić na stanowisko lekarza kierującego inną osobę będącą lub niebędącą nauczycielem akademickim.

 

ROZDZIAŁ VI

GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA

 

§ 23 

 1. Szpital będący publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.
 2. Rektor wybiera podmiot wykonujący badanie rocznego sprawozdania finansowego.
 3. Wartość majątku Szpitala określają:
  1. fundusz założycielski,
  2. fundusz zakładu,
 4. Fundusz założycielski Szpitala stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, lub mienia Uczelni.
 5. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.

 

§ 24 

 1. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy i plan inwestycyjny ustalony przez Dyrektora Szpitala i zaopiniowany przez Radę Społeczną. Plan finansowy i plan inwestycyjny podlega zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.
 2. Dyrektor Szpitala, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.
 3. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto Szpitala zatwierdza Senat Uczelni.
 4. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
 5. Uczelnia może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy Szpitala, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.
 6. Ujemny wynik finansowy i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 5, dotyczą roku obrotowego objętego sprawozdaniem finansowym.
 7. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 5 Uczelnia w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 5 podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji Szpitala.

 

§ 25 

Szpital gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym, oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym)
i gruntem Uczelni, zgodnie z umową między Uczelnią a Szpitalem.

 

§ 26 

 1. Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
 1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
 2. z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt. 1,
 3. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,
 4. na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 – 117 ustawy powołanej w §2 niniejszego Statutu,
 5. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
 6. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy powołanej w §2 lit a niniejszego Statutu.
  1. Umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, mogą być również zawierane przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. działalności ubezpieczeniowej (j.t. z 2010 r., Dz.U. nr 11, poz. 66 z późn. zm.).

 

§ 27 

Szpital, po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, może przyjmować dotacje, na zasadach określonych przepisami odrębnymi.

 

§ 28 

 1. Na świadczenia zdrowotne wykonywane w ramach szkolenia studentów Uczelni pod bezpośrednim nadzorem lekarzy, lekarzy stomatologów posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, będących pracownikami tej Uczelni, Uczelnia otrzymuje dotacje przyznane z budżetu państwa, które przekazuje Szpitalowi na podstawie zawartej umowy.
 2. W przypadku nie wydzielenia przez budżet państwa dotacji, o której mowa w ust. 1, przyznanej na ww. świadczenia zdrowotne, wysokość tej dotacji określa się w zawartej umowie uwzględniając liczbę kształconych studentów w danym roku akademickim.

 

ROZDZIAŁ VII

NADZÓR l KONTROLA DZIAŁALNOŚCI SZPITALA

 

§ 29 

 1. Podmiotem sprawującym nadzór nad Szpitalem jest Rektor Uczelni.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szpitala
  z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.
 3. W ramach nadzoru podmiot, o którym mowa w ust. 1, może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów Szpitala oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu.
 4. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:
 1. realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 2. prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;
 3. gospodarkę finansową.
  1. Rektor Uczelni w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań Dyrektora wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub cofnięcia.
   W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie Rektor Uczelni może rozwiązać z Dyrektorem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną.
  2. Uczelnia jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3, co najmniej raz na 6 miesięcy.
  3. Wnioski z kontroli, o której mowa w ust. 3 i kontroli prowadzonej przez Uczelnię w zakresie wykonywania zadań badawczych i dydaktycznych w Szpitalu Uczelnia przekazuje się niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

 

§ 291

 1. Zgody Senatu Uczelni wymagają:
  1. nabycie, zbycie, wydzierżawienie, wynajem lub oddanie w innej formie osobie trzeciej do używania przez szpital kliniczny majątku ruchomego o wartości powyżej 120 tys. zł,
  2. nabycie lub zbycie majątku nieruchomego,

2a) wydzierżawienie, wynajem lub oddanie w innej formie osobie trzeciej do odpłatnego używania majątku nieruchomego, jeżeli wartość miesięczna czynszu przewyższa 3 tys. zł,

 1. przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu, o wartości przekraczającej 200 tys. zł,
 2. wyrażanie zgody na przystąpienie przez szpital kliniczny do spółki, spółdzielni, fundacji lub innej organizacji gospodarczej.
 1. Senat Uczelni podejmuje uchwałę w oparciu o skierowany do Rektora wniosek Dyrektora Szpitala zaopiniowany przez senacką komisję ds. szpitali klinicznych. Wniosek Dyrektora powinien być umotywowany wraz z szacunkową wyceną wartości przedmiotu.
 2. W przypadku przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego konieczne jest przedstawienie Senatowi Uczelni oświadczenia dyrektora o spełnianiu przez aparaturę lub sprzęt medyczny warunków określonych przepisach dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Realizacja poszczególnych inwestycji przewidzianych planem inwestycyjnym nie wymaga odrębnej uchwały Senatu Uczelni.
 4. Rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości
  w zakresie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

 

§292

 1. Wydzierżawienie, wynajem lub oddanie w innej formie osobie trzeciej do odpłatnego używania majątku nieruchomego, jeżeli wartość miesięczna czynszu nie przekracza 3 tys. zł, wymaga zgody Kanclerza Uczelni.
 2. Zgody Kanclerza Uczelni wymaga również oddanie osobie trzeciej majątku nieruchomego do nieodpłatnego używania.
 3. Kanclerz podejmuje decyzję w oparciu o umotywowany wniosek Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 30 

 1. Statut Szpitala uchwala Senat Uczelni.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmian w Statucie.

 

§ 31 

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisy wydane na podstawie tej ustawy, a także odpowiednio obowiązujące przepisy innych ustaw.

 

§ 32 

Z dniem nadania statutu przez Senat PAM traci moc poprzednio obowiązujący statut SPSK Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PAM w Szczecinie, zatwierdzony przez MZiOS w dniu16.11.2000r.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Statutu SPSK Nr 1 im. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie

 

I. KLINIKI I ODDZIAŁY SPSK NR 1 W SZCZECINIE:

 

 1. KLINIKA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
 2. KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I CHIRURGII RĘKI
 3. KLINIKA CHIRURGII DZIECIĘCEJ, ONKOLOGICZNEJ, UROLOGII I CHIRURGII RĘKI
 4. KLINIKA PEDIATRII, HEMATO – ONKOLOGII I GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ
 5. KLINIKA PEDIATRII, ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII, CHORÓB METABOLICZNYCH I KARDIOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO
 6. KLINIKA GASTROENTEROLOGI
 7. KLINIKA HEMATOLOGII Z ODDZIAŁEM TRANSPLANTACJI SZPIKU
 8. KLINIKA NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM
 9. KLINIKA NEUROCHIRURGII I NEUROCHIRURGII DZIECIĘCEJ
 10. KLINIKA OTOLARYNGOLOGII DOROSŁYCH I DZIECI I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
 11. KLINIKA PSYCHIATRII Z ODDZIAŁEM DZIENNYM PSYCHIATRYCZNYM
 12. KLINIKA REUMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GERIATRII I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
 13. KLINIKA ORTOPEDII, TRAUMATOLOGII i ONKOLOGII NARZĄDU RUCHU
 14. KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ
 15. KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, CHORÓB METABOLICZNYCH I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 16. KLINIKA HIPERTENSJOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH     
 17. KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, MAŁOINWAZYJNEJ I GASTROENTEROLOGICZNEJ
 18. CENTRUM LECZENIA URAZÓW WIELONARZĄDOWYCH
 19. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
 20. CENTRALNY BLOK OPERACYJNY
 21. ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ
 22. ZAKŁAD PATOMORFOLOGII
 23. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ
 24. LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE
 25. BANK KRWI
 26. IZBY PRZYJĘĆ
 27. APTEKA
 28. PSYCHIATRYCZNA IZBA PRZYJĘĆ
 29. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI
 30. KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYNIOWEJ
 31. KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ
 32. ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGII, CHEMIOTERAPII I IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW
 33. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW
 34. MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE 
 35. BANK KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
 36. KLINIKA PEDIATRII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ
 37. KLINIKA GINEKOLOGII, ENDOKRYNOLOGII I ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ
 38. SAMODZIELNA PRACOWNIA NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI SERCA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

 

II. PORADNIE PRZYKLINICZNE SPSK NR 1 W SZCZECINE:

 

1. PRZYKLINICZNA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA DOROSŁYCH:

 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 2. Poradnia Chirurgii Ręki
 3. Poradnia Chorób Wątroby i Trzustki
 4. Poradnia Neurochirurgiczna
 5. Poradnia Hematologiczna
 6. Poradnia Reumatologiczna
 7. Poradnia Gastroenterologiczna
 8. Poradnia Hepatologiczna
 9. Poradnia Otolaryngologiczna
 10. Poradnia Foniatryczna
 11. Poradnia Patologii Ciąży i Porodu
 12. Poradnia Psychiatryczna
 13. Poradnia Neurologiczna
 14. Poradnia Stwardnienia Rozsianego
 15. Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych i Zaburzeń Pamięci
 16. Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
 17. Poradnia Chorób Nerwowo – Mięśniowych
 18. Poradnia Padaczkowa
 19. Poradnia Audiologiczna
 20. Poradnia Ginekologiczna
 21. Poradnia Medycyny Nuklearnej
 22. Poradnia Ortopedyczno – Urazowa
 23. Poradnia Logopedyczna
 24. Poradnia Endokrynologiczna
 25. Poradnia Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Leczenia Niepłodności
 26. Poradnia Leczenia Otyłości
 27. Poradnia Metaboliczna
 28. Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 29. Poradnia Leczenia Bólu
 30. Onkologiczna Poradnia Genetyczna
 31. wykreślony
 32. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 33. Poradnia Onkologiczna
 34. Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
 35. Poradnia Geriatryczna
 36. Poradnia Żywieniowa
 37. Poradnia Transplantologiczna
 38. Poradnia Anestezjologiczna  
 39. Poradnia Kardiologiczna
 40. Poradnia Endokrynologii Onkologicznej
 41. Poradnia Immunologiczna
 42. Poradnia Rehabilitacyjna
 43. Poradnia Psychologiczna

 

2. PRZYKLINICZNA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 1. Poradnia Chirurgiczna
 2. Poradnia Onkologiczna
 3. Poradnia Neurochirurgiczna
 4. Poradnia Neurologiczna
 5. Poradnia Kardiologiczna
 6. Poradnia Urologiczna
 7. Poradnia Nefrologiczna
 8. skreślony
 9. Poradnia Andrologiczna
 10. Poradnia Endokrynologii i Zaburzeń Odżywiania u Dzieci
 11. Poradnia Diabetologiczna
 12. Poradnia Chorób Metabolicznych
 13. Poradnia Gastroenterologiczna
 14. Poradnia Onkologii i Hematologii
 15. Poradnia Schorzeń Tarczycy
 16. Poradnia Wad Rozwojowych Twarzy
 17. Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków
 18. Poradnia Dla Dzieci Otyłych
 19. Poradnia Ortopedii Dziecięcej
 20. Poradnia Preluksacyjna
 21. Poradnia Wad Postaw,
 22. Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej.

 

3. PUNKT AMBULATORYJNEJ CHEMIOTERAPII DLA DOROSŁYCH I DZIECI.

 

III. KLINIKI I ODDZIAŁY SPSK NR 1 W POLICACH:

 

 1. KLINIKA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, ENDOKRONOLOGICZNEJ I OGÓLNEJ
 2. KLINIKA DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 3. skreślony
 4. ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH I DZIECI
 5. KLINIKA NEONATOLOGII
 6. BLOK OPERACYJNY
 7. IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA
 8. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ
 9. skreślony
 10. skreślony
 11. KLINIKA CHORÓB SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH
 12. KLINIKA PERINATOLOGII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

 

IV. PORADNIE SPECJALISTYCZNE SPSK NR 1 W POLICACH:

 

 1. Poradnia Chirurgiczna
 2. Poradnia Chorób Tarczycy
 3. Poradnia Psychiatryczna
 4. Poradnia Patologii Ciąży i Diagnostyki Prenatalnej
 5. Poradnia Okulistyczna z Pracownią Laserową
 6. Poradnia Diabetologiczna dla Kobiet Ciężarnych
 7. Poradnia Diabetologiczna
 8. Poradnia Chorób Skórnych i Wenerycznych
 9. Poradnia Ginekologii i Leczenia Niepłodności
 10. Poradnia Zaburzeń Rozwoju
 11. Poradnia Gastroenterologiczna
Wytworzył:
Administrator
Udostępnił:
Kuźmiak Adam
(2006-12-28 15:02:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Rauchfleisch Sławomir
(2020-05-17 20:59:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1229554